Newsletter prawny

Varia

05-04-2018

Dnia 23 marca 2018 r. weszło w życie (z wyjątkiem § 5 ust. 2) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie sposobu składania zgłoszeń, sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszenia dokumentów (Dz.U. z dnia 22 marca 2018 r., poz. 596 ; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 19e ust. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398) i stanowi akt wykonawczy, w związku z wprowadzeniem, na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, między innymi obowiązku składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej.
 
Rozporządzenie określa (§1 Rozporządzenia):
  1. sposób składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zgłoszeń dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego do repozytorium dokumentów finansowych;
  2. sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym;
  3. sposób i tryb weryfikacji przez system teleinformatyczny dołączonych do zgłoszenia dokumentów finansowych.
 
Zgodnie z treścią rozporządzenia każdy zgłaszany dokument powinien być zamieszony w oddzielnym załączniku i będzie podlegał automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Aby  dokonać zgłoszeń konieczne jest złożenie konta na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/. Tam też znaleźć można instrukcję zakładania i zarządzania kontem.
 
Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->