Newsletter prawny

Kadry i Płace

05-02-2013

Zmiany w Prawie Pocztowym, jakie weszły w życie w roku 2013.

Dnia 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U.2012.1529) (dalej: Ustawa). Ustawa zapewnia wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność pocztową dostęp do rynku świadczenia usług pocztowych, o czym stanowi art. 3 pkt 12 Prawa Pocztowego, z którego wynika, iż operatorem pocztowym jest przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Poczta Polska S.A. od 1 stycznia 2013 roku straciła monopol na dostarczanie najmniejszych przesyłek (tj. do wagi 50 g). Dostęp do rynku usług pocztowych nie daje jednak wszystkim operatorom pocztowym równych uprawnień, bowiem Ustawa wprowadziła pojęcie: „operatora wyznaczonego”, którego obowiązki zgodnie z art. 178 ust. 1 Ustawy, przez 3 lata od dnia wejścia w życie Ustawy będzie pełniła Poczta Polska S.A.

Operatorowi wyznaczonemu (Poczta Polska S.A.) Ustawa przyznaje uprawnienia szczególne. Do najistotniejszych należy uprawnienie przewidziane w art. 17 Ustawy, zgodnie z którym: „Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc dokumentu urzędowego.” 

Powyższy zapis ma istotne znaczenie ze względu na przestrzeganie terminów wyznaczonych dla dokonania określonych czynności prawnych (złożenia pism, dokumentów, deklaracji itp.) – bowiem tylko złożenie pisma w placówce Poczty Polskiej S.A. w ostatnim dniu terminu wyznaczonego na dokonanie określonej czynności będzie uznawane przez adresata (organ publiczny, sąd inna instytucja lub urząd itp.) za zachowanie terminu przewidzianego dla dokonania tej czynności (niezależnie od tego kiedy pismo zostanie adresatowi doręczone). Powyższe wynika także z nowego brzmienia art. 57 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 roku; Dz.U.2000.98.1071 j.t.), zgodnie z którym termin do dokonania określonej czynności prawnej uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało m.in. „nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe”.

W przypadku złożenia pisma u innego, niż Poczta Polska S.A, operatora pocztowego przy ustalaniu, czy strona dochowała wyznaczonego terminu pod uwagę będzie brany termin doręczenia pisma (a nie termin nadania). Zatem jeżeli stronie zależy na dochowaniu terminu – pismo należy (jeszcze przez trzy lata) wysłać za pośrednictwem operatora wyznaczonego - Poczty Polskiej S.A. Po trzech latach w drodze konkursu zostanie wyłoniony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej nowy operator wyznaczony.

Poniżej zamieszczamy tekst Ustawy