Newsletter prawny

Finanse

31-01-2013

Zmiany związane ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku 2013.

Od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązuje nowa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. z dnia 17 września 2012 r.) od dnia 1 stycznia 2013 roku minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wynosi 1.600 zł brutto, zaś pracowników zatrudnionych w pierwszym roku pracy zawodowej wynosi co najmniej 80% wynagrodzenia minimalnego, czyli kwotę 1.280 zł brutto (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10.10.2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). Zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę - poza obowiązkiem podwyższenia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na pełny etat, których wynagrodzenie do końca roku 2012 wynosiło poniżej 1600 zł brutto oraz, w przypadku pracowników zatrudnionych w okresie pierwszego roku ich pracy, wynosiło poniżej 1280 zł brutto – ma także duży wpływ na wysokość wielu świadczeń pracowniczych, czy wysokość składek ZUS oraz niektórych zasiłków, których to wysokość obliczana jest na podstawie wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, wskazujemy poniżej:

1. Minimalna podstawa zasiłku chorobowego:
Od dnia 1 stycznia 2013 roku wzrostowi uległa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, która ustalana jest w oparciu o art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.). Zgodnie z powyższym przepisem podstawa wymiaru tych świadczeń wynosi 86,29% minimalnego wynagrodzenia, tj. obecnie: w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat – 1.380,64 zł, zaś w przypadku pracowników zatrudnionych w pierwszym roku pracy – 1.104,51 zł.

2. Minimalna podstawa świadczenia rehabilitacyjnego:
W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia, wyższa będzie również kwota minimalnej podstawy świadczenia rehabilitacyjnego, która od dnia 1 stycznia 2013 roku wynosi odpowiednio (art. 19 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.):
  • 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy,
  • 75% tej podstawy za pozostały okres,
  • 100% tej podstawy – jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży lub spowodowana została wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową.

3. Zwrot nadpłaconych składek:
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia powoduje wzrost najniższej kwoty nadpłaty (nienależnie opłaconych składek), którą ZUS zwraca płatnikowi składek na jego wniosek. Zgodnie z art. 24 ust. 6b (ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)) kwota ta stanowi równowartość 5% minimalnego wynagrodzenia – czyli od 1 stycznia 2013 roku wynosi 80,00 zł. Niższe nadpłaty ulegają zaliczeniu z urzędu na poczet składek obecnych lub przyszłych – nie ma możliwości wnioskowania o ich zwrot przez ZUS.

4. Dodatek za pracę w porze nocnej (art. 1518.§ 1 kodeksu pracy Dz.U.1998.21.94 j.t. (dalej: k.p.)):
Na mocy art. 1518.§ 1. k.p. pracownikom wykonującym pracę w porze nocnej (8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00) przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia – wynosi on 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę – za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

W związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia poniższej przedstawiamy kwoty dodatku za jedną godzinę pracy w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2013 roku:

5. Kwota wolna od potrąceń (art. 871 k.p.):
Przepisy k.p. przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia, dlatego też z dniem 1 stycznia 2013 roku ulega ona zmianie.

6. Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych lub indywidualnych:
Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r.) pracownikowi, w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika, przysługuje odprawa (w wysokości opisanej w tym przepisie). Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zgodnie jednak z ust. 4 w/w przepisu - jej wysokość nie może przekroczyć kwoty 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2013 roku – 24.000 zł.

Powyżej omówione zostały najważniejsze konsekwencje podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodać jednak należy, że zmiana ta wpłynie także na wysokość innych świadczeń płacowych, tj. w szczególności:
  • minimalna wysokość odszkodowania za mobbing od 1 stycznia 2013 roku wynosi – 1.600 zł
  (art. 943 §4 k.p.),
  • minimalne wynagrodzenie za przestój (art. 81 §1 k.p.) od 1 stycznia 2013 roku wynosi – 1.600 zł,
  • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność
   gospodarczą, opłacających składki na ubezpieczenia od obniżonej podstawy – od 1 stycznia 2013 roku
   wynosi 480 zł (1.600 zł × 30%).