Newsletter prawny

Trading & Supply

03-04-2018

Dnia 31 marca 2018 r. weszło w życie (z wyjątkami) Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U z dnia 30 marca 2018 r., poz. 640; dalej: Rozporządzenie)

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.; dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie jest implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009), a jego celem jest uregulowanie zasad kształtowania taryf dla paliw gazowych, kalkulacji cen i stawek opłat, rozliczeń z odbiorcami paliw oraz rozliczeń między przedsiębiorstwami energetycznymi.  
 
W rozporządzeniu określono, zgodnie z Ustawą:
  1. kryteria podziału odbiorców na grupy taryfowe;
  2. szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek opłat za przyłączenie;
  3. rodzaje cen i stawek opłat dla każdej koncesjonowanej działalności gospodarczej oraz sposób ich kalkulowania;
  4. sposób uwzględniania w taryfach poprawy efektywności i zmiany warunków działalności wykonywanej przez przedsiębiorstwa energetyczne;
  5. sposób prowadzenia rozliczeń z odbiorcami oraz rozliczeń między przedsiębiorstwami energetycznymi;
  6. sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi odbiorców;
  7. sposób ustalania opłat za przekroczenia mocy;
  8. sposób ustalania opłat za nielegalny pobór paliw gazowych;
  9. zakres usług wykonywanych na dodatkowe zlecenie odbiorcy i sposób ustalania opłat za te usługi.
 
Jak wskazał ustawodawca już w projekcie Rozporządzenia - zastosowano tożsame z dotychczas obowiązującą regulacją zasady rozliczeń między odbiorcami oraz między przedsiębiorstwami energetycznymi, a także sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych i standardów jakościowych obsługi odbiorców. Na mocy rozporządzenia umożliwiono jednak przedsiębiorstwom energetycznym, zajmującym się sprzedażą paliw gazowych odbiorcom końcowym uwzględnianie, przy ustalaniu cen i stawek opłat w taryfie, kosztów realizacji obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
(Dz. U. poz. 831), co w ocenie ustawodawcy powinno wpłynąć na wzrost realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej przez przedsiębiorstwa energetyczne.
Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
(Dz. U. poz. 820), które traci moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia.
 
Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->