Newsletter prawny

Trading & Supply

03-04-2018

Dnia 31 marca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych (Dz.U. z dnia 23 marca 2018 r., poz. 600 ; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 30b ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285, 624 i 2290), który nakłada na podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy obowiązek przekazywania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału, sprawozdań kwartalnych.
 
Rozporządzenie określa wzór sprawozdania kwartalnego podmiotu realizującego Narodowy Cel Wskaźnikowy w zakresie dotyczącym paliw ciekłych, biopaliw ciekłych i innych paliw odnawialnych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
 
Pełny tekst Rozporządzenia wraz z załączonym wzorem sprawozdania zamieszczamy poniżej ->