Newsletter prawny

Property & Real Estate

07-02-2018

Dnia 9 marca 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z dnia 6 lutego 2018 r., poz. 310; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, głównym celem przedmiotowej ustawy jest wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się na tle aktualnie obowiązujących regulacji oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom sprawniejsze realizowanie celów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: Ustawa), tj. ograniczania dostępności napojów alkoholowych.
 
Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 12 ust. 1 Ustawy, rada gminy będzie określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta) odrębnie dla:
  1. poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, tj.:
    1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
    2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
    3. powyżej 18% zawartości alkoholu;
  2. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
  3. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
W myśl nowego brzmienia art. 12 ust. 2 Ustawy, rada gminy będzie mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych również dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy (np. sołectw, dzielnic lub osiedli). Rada gminy będzie ponadto uprawniona do wprowadzenia ograniczenia w zakresie nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00 (art. 12 ust. 4 Ustawy).
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->