Newsletter prawny

Trading & Supply

06-02-2018

Dnia 1 marca 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z dnia 5 lutego 2018 r., poz. 305; dalej: Ustawa).

Ustawa etapowo wprowadza zakaz handlu w niedziele. Zgodnie z art. 5 Ustawy: W niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– są zakazane.
 
Jak wynika z art. 6 ust. 1 Ustawy zakaz, o którym mowa w art. 5 powyżej, nie obowiązuje m.in. na stacjach paliw płynnych.
 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8) Ustawy przez stację paliw płynnych – należy rozumieć obiekt budowlany, spełniający warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.).
 
Dodatkowo, zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy - Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w:
  1. kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
  2. niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
  3. ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.
 
Zakaz handlu wprowadzany będzie etapowo, co wynika z art. 16 i 17 Ustawy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. 2. Jeżeli w pierwszą lub w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto, przepis art. 5 stosuje się. Zgodnie zaś z art. 17 ust. 1 Ustawy w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. 2. Jeżeli w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.
 
Za złamanie zakazu handlu w niedziele lub święta Ustawa przewiduje karę grzywny w wysokości od 1.000 zł do 100.000 zł (art. 10 Ustawy).
 
 
Pełną treść Ustawy zamieszczamy poniżej ->