Newsletter prawny

Trading & Supply

02-01-2018

Dnia 1 stycznia 2018 r. weszło z życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz.U. z dnia 28 grudnia 2017 r., poz. 2459; dalej: Rozporządzenie Zmieniające).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 30 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624 i 2290). Rozporządzenie Zmieniające wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, a także wzorów raportów dotyczących tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprężonego gazu ziemnego (CNG) (Dz. U. poz. 1354) (dalej: Rozporządzenie).
 
Od wejścia w życie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Zmieniającym § 4 Rozporządzenia brzmi następująco:
§ 4. 1. Dla benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 98 minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 60 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.
2. Dla benzyny silnikowej o badawczej liczbie oktanowej RON 95 minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 200 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.
3. Dla oleju napędowego minimalna liczba stacji, w których dokonywana będzie kontrola, o której mowa w § 3 ust. 1, wynosi 200 dla całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w każdym z okresów monitorowania.
 
Ponadto, Rozporządzenie Zmieniające wprowadza nowe załączniki nr 1 i 2 do Rozporządzenia, które stanowią załączniki nr 1 i 2 do Rozporządzenia Zmieniającego.
 
Pełną treść Rozporządzenia Zmieniającego zamieszczamy poniżej ->