Newsletter prawny

Finanse

20-12-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z dnia 19 grudnia 2017 r., poz. 2369; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, podstawowym celem przedmiotowej ustawy jest wprowadzenie do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.; dalej: Ustawa) przepisów umożliwiających Ministrowi Finansów upublicznienie informacji zawierającej dane podatkowe podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od wysokości osiąganych przez taką grupę przychodów.
 
Po wejściu w życie zmian wprowadzonych Ustawą Zmieniającą - Minister Finansów będzie podawał do publicznej wiadomości, corocznie, w terminie do dnia 30 września, indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania danych do publicznej wiadomości. Dane te będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości. Ustawa Zmieniająca przewiduje również obowiązek kwartalnej aktualizacji publikowanych danych, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał roku kalendarzowego.
 
Podawane do wiadomości indywidualne dane podatnika będą obejmować:
  1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej podatnika;
  2. wskazanie roku podatkowego;
  3. informacje o wysokości: osiągniętego przychodu, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania, kwoty należnego podatku.
 
Ponadto Ustawa Zmieniająca przewiduje możliwość podawania do publicznej wiadomości indywidualnych danych podatników dotyczących procentowego udziału kwoty podatku dochodowego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za rok, którego dotyczy upublicznienie. Podatnik, którego indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości będzie mógł złożyć wniosek o ich usunięcie lub sprostowanie. Minister Finansów będzie zobowiązany do odmowy, w drodze decyzji, usunięcia lub sprostowania indywidualnych danych podatnika podanych do publicznej wiadomości, jeżeli spowodowałoby to niezgodność ze stanem faktycznym. 
Pierwsza publikacja nastąpi do dnia 30 września 2018 r. i będzie obejmować dane podatkowe z lat podatkowych rozpoczętych po 31 grudnia 2011 r. i zakończonych przed 1 stycznia 2018 r. Każda kolejna publikacja będzie dotyczyć kolejnych lat podatkowych i będzie mieć miejsce w terminie do 30 września każdego roku.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->