Newsletter prawny

Kadry i Płace

18-12-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z dnia 15 grudnia 2017 r., poz.: 2345; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543; dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie określa:
  1. typy zezwoleń na pracę;
  2. tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę;
  3. tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 Ustawy;
  4. wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
  5. wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego;
  6. wzory wniosków o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu wymagań określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy;
  7. wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
  8. wzory oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
  9. tryb postępowania w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 
Rozporządzenie poprzedzone jest rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 543), które utraciło moc z dniem wejścia w życie art. 1 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->