Newsletter prawny

Kadry i Płace

18-12-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z dnia 15 grudnia 2017 r., poz.: 2349; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543; dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie określa:
  1. państwa, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez względu na spełnienie warunku, o którym mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 Ustawy, oraz dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na podstawie art. 88q Ustawy;
  2. państwa, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia - państwami, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez względu na spełnienie warunku, o którym mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2 Ustawy, oraz dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na podstawie art. 88q Ustawy, oraz państwami, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, są:
  1. Republika Armenii;
  2. Republika Białorusi;
  3. Republika Gruzji;
  4. Republika Mołdawii;
  5. Federacja Rosyjska;
  6. Ukraina.
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->