Newsletter prawny

Kadry i Płace

18-12-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z dnia 15 grudnia 2017 r., poz.: 2350; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 90a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543).
 
Rozporządzenie określa wysokość wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w związku ze złożeniem:
  1. wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca;
  2. wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;
  3. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń.
 
Rozporządzenie poprzedzone jest rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 1644), które traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r., w związku z art. 1 pkt 20 lit. d ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->