Newsletter prawny

Trading & Supply

14-12-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 11 grudnia 2017 r., poz. 2290; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624; dalej: Ustawa) zmierzających do wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2015/1513/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015 r., str. 1 i Dz. Urz. UE L 234 z 31.08.2016, str. 26).
 
Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadza dyrektywa 2015/1513/WE związane są z ograniczeniem stosowania biokomponentów produkowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz roślin uprawianych przede wszystkim do celów energetycznych na użytkach rolnych jako uprawy główne oraz ze wzrostem wykorzystania tzw. biopaliw zaawansowanych.
 
Uchwała Zmieniająca wprowadza mechanizmy mające na celu dostosowanie przepisów do aktualnej sytuacji na rynku paliwowym po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego.
 
W Ustawie dokonano doprecyzowania użytych definicji, w tym m. in. doprecyzowano, że działalność gospodarcza w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia biokomponentów może być wykonywana samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu.
 
Ponadto wprowadzono regulację, zgodnie z którą do wytwarzania biokomponentów przez wytwórców nie będzie można stosować biomasy będącej produktami działów powiązanych z rolnictwem (zgodnie z definicją biomasy zawartą w przepisach Ustawy), przy dostawie której została zastosowana stawka podatku VAT wyższa niż 5%. Wprowadzone ograniczenie nie odnosi się natomiast do pozostałych rodzajów biomasy, tj. odpadów lub pozostałości pochodzenia biologicznego z rolnictwa, a także ulegających biodegradacji części odpadów przemysłowych i komunalnych.
 
Ustawa Zmieniająca przewiduje także wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczących zasad wytwarzania przez rolników biopaliw na własny użytek, poprzez umożliwienie rolnikom wykonywania tych czynności bez konieczności posiadania składu podatkowego. Będą oni mogli prowadzić produkcję biopaliw ciekłych na własny użytek poza składem podatkowym.
 
Ustawa Zmieniająca zakłada obowiązek corocznego informowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) o dokonaniu czynności powodujących, że dany podmiot został objęty obowiązkiem realizacji NCW. Obowiązkiem tym zostały objęte wszystkie podmioty, które w trakcie roku kalendarzowego po raz pierwszy dokonały czynności, o których mowa w definicji podmiotu realizującego NCW, powodujących, iż stały się one podmiotami objętymi obowiązkiem realizacji NCW.  Prezes URE będzie ponadto prowadził wykaz podmiotów realizujących NCW i udostępniał go w Biuletynie Informacji Publicznej URE.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza mechanizm opłaty zastępczej polegający na tym, że podmiot realizujący NCW, który udokumentował realizację tego obowiązku na określonym minimalnym poziomie NCW ustalonego na dany rok kalendarzowy może uiścić opłatę zastępczą. Uiszczenie opłaty zastępczej zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie Zmieniającej spowoduje wykonanie NCW w danym roku kalendarzowym. Ponadto, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Ustawą Zmieniającą, podmiot realizujący NCW może zrealizować obowiązek zapewnienia minimalnego udziału paliw odnawialnych lub biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych z wykorzystaniem biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza mechanizm tzw. obligatoryjnego blendingu biokomponentów w paliwach ciekłych, zgodnie z którym podmiot realizujący NCW jest obowiązany zapewnić w danym kwartale minimalny udział biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych.
 
W zakresie przepisów przejściowych Ustawa Zmieniająca stanowi, iż:
  • do oceny realizacji w 2017 r. obowiązku zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów zawartych w paliwach ciekłych wykorzystywanych przez podmiot obowiązany do realizacji NCW oraz do kar pieniężnych z tytułu niezrealizowania tego obowiązku stosuje się przepisy dotychczasowe (tj. obowiązujące przed wejście w życie Ustawy Zmieniającej),
  • podmioty, które przed dniem wejścia w życie Ustawy Zmieniającej uzyskały wpis do rejestru podmiotów sprowadzających w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w zakresie importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego biokomponentów, a następnie ich rozporządzenia przez dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej lub faktycznej stają się podmiotami sprowadzającymi w rozumieniu Ustawy - w brzmieniu nadanym Ustawą Zmieniającą,
  • do sprawozdań, sprawozdań rocznych i zbiorczych raportów kwartalnych, wskazanych w Ustawie, składanych za okres do końca 2017 r. oraz do kar pieniężnych za niezrealizowanie obowiązków za okres do końca 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (tj. obowiązujące przed wejście w życie Ustawy Zmieniającej),
  • ponadto, w przepisach przejściowych określono, iż wysokość współczynników redukcyjnych dotyczących określenia minimalnego udziału biokomponentów w latach 2018 i 2019 będzie wynosić odpowiednio 0,86 i 0,82.
 
Ustawa Zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem regulacji dotyczącej wykorzystania biokomponentów zawartych w paliwach powstałych w wyniku współuwodornienia, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. oraz regulacji odkreślającej minimalny poziom biokomponentów w paliwach, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->