Newsletter prawny

Finanse

27-11-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z dnia 27 listopada 2017 r., poz. 2175; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w:
  1. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
  3. ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 
Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, głównym celem przedmiotowej ustawy jest „uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu”. Zaznaczono również, że założony w projekcie kierunek zmian wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. (M.P. poz. 260).
 
W ramach zmian wprowadzanych Ustawą Zmieniającą można wyróżnić w szczególności następujące grupy przepisów:
  1. regulacje „uszczelniające” system podatku dochodowego od osób prawnych, w tym poprzez częściową implementację dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (dyrektywa ATAD);
  2. przepisy ukierunkowane na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców;
  3. przepisy podwyższające kwotę zmniejszającą podatek stosowaną przy obliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych według skali podatkowej oraz podwyższające limit dotyczący stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców;
  4. przepisy umożliwiające podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień, z wykorzystaniem wzorów ogłoszonych w drodze rozporządzenia;
  5. przepisy dostosowujące brzmienie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 2016.
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->