Newsletter prawny

Finanse

27-11-2017

Dnia 25 grudnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z dnia 24 listopada 2017 r., poz. 2169; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Ustawa Zmieniająca wprowadza do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) dwie kategorie zmian.
 
Pierwszą kategorią zmian jest dodanie do otwartego katalogu dowodów w postępowaniu podatkowym dokumentów zgromadzonych w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej (zmieniony art. 181 Ustawy).
 
Drugą kategorią zmian jest wprowadzenie wyłączenia z zakresu stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej w odniesieniu do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
  1. niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  2. nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  3. zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych (dodany art. 293 § 3 Ustawy).
 
W Ustawie określono także tryb udostępniania w/w informacji przez organ dodając przepis, w myśl którego organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wydaje stosowne zaświadczenie w tym zakresie. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub takiego dokumentu, organ podatkowy będzie zobowiązany do odmowy wydania zaświadczenia (dodany art. 306ia Ustawy).
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->