Newsletter prawny

Finanse

23-11-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej – przedmiotowa ustawa ma na celu przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, tak aby regulacje te były stosowane począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

Przypomnieć należy, że podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (dalej: Ustawa). Przepisy Ustawy weszły w życie z dniem 1 września 2016 r. i pierwotnie miały mieć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od w/w daty. Zgodnie z Ustawą, podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, są zobowiązani do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego.

Na mocy decyzji z dnia 19 września 2016 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja wskazała, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję (tzw. nakaz zawieszenia).

W dniu 30 czerwca 2017 r. Komisja Europejska wydała decyzję uznającą, że Ustawa narusza unijne zasady państwa prawa. Polska złożyła skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na w/w decyzję. W związku z toczeniem się w/w postępowania – Ustawa Zmieniająca wprowadza zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej na kolejny okres - do dnia 31 grudnia 2018 r. Powyższe oznacza, że nastąpi kolejne przesunięcie w czasie rozpoczęcia stosowania Ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2018 r.