Newsletter prawny

Kadry i Płace

16-11-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 14 listopada 2017 r., poz. 2103; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 21 ust. 2f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428; dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie określa wzory miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 21 ust. 2, 2a, 2b i 2e Ustawy:
  1. wzór informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1, stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia;
  2. wzór informacji miesięcznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – informacji ewidencyjnej, o symbolu INF-Z, stanowiący załącznik nr 2 do Rozporządzenia;
  3. wzór informacji rocznej o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-2, stanowiący załącznik nr 3 do Rozporządzenia.
 
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia - informacje miesięczne, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie oraz informacje roczne, o których mowa w pkt 3 powyżej, za okresy sprawozdawcze do 2017 r. włącznie składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych (tj. obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia). Jednakże, zgodnie z ust. 2 w/w przepisu - zmian w w/w informacjach dokonuje się, składając informacje według nowych wzorów określonych, wprowadzonych Rozporządzeniem.
 
Rozporządzenie jest poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 938), które utraci moc z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
Pełną treść Rozporządzenia (wraz z załącznikami) zamieszczamy poniżej ->