Newsletter prawny

Kadry i Płace

16-11-2017

Dnia 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z dnia 13 listopada 2017 r., poz. 2091; dalej: Rozporządzenie Zmieniające).

Rozporządzenie Zmieniające zostało wydane na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428).
 
Rozporządzenie Zmieniające zmienia załączniki nr 3 i 10 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. poz. 956), nadając im brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do Rozporządzenia Zmieniającego.
 
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Zmieniającego - deklarację miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o symbolu DEK-I-b oraz deklarację wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – deklarację ewidencyjną o symbolu DEK-Z, za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie składa się według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych (tj. obowiązujących przed wejściem w życie Rozporządzenia Zmieniającego). Jednakże, zgodnie z ust. 2 w/w przepisu - zmian w w/w deklaracjach dokonuje się, składając deklaracje według nowych wzorów deklaracji, wprowadzonych Rozporządzeniem Zmieniającym.
 
Pełną treść Rozporządzenia Zmieniającego (wraz z załącznikami) zamieszczamy poniżej ->