Newsletter prawny

Trading & Supply

09-11-2017

Dnia 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 7 listopada 2017 r., poz. 2056; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Celem Ustawy Zmieniającej jest dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w:
  1. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  3. ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  4. ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej,
  5. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  6. ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  7. ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
  8. ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza odpłatność za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego w postaci opłaty recyklingowej. W Ustawie Zmieniającej zdefiniowano m.in. pojęcie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, przez które należy rozumieć torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:
  1. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50  mikrometrów,
  2. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.
 
Ustawa Zmieniająca przewiduje, że opłatę recyklingową będzie pobierał przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego, przeznaczoną do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Zgodnie z Ustawą Zmieniającą - bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego będą zwolnione z powyższej opłaty, ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu żywności.
Opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową. W takim przypadku ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.
 
Maksymalną stawkę opłaty recyklingowej ustalono na kwotę 1 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast rzeczywista stawka opłaty recyklingowej zostanie określona w drodze rozporządzenia. Pobrana opłata recyklingowa stanowić będzie dochód budżetu państwa i ma być wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->