Newsletter prawny

Trading & Supply

09-11-2017

Dnia 22 listopada 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra energii z dnia 16 października 2017 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz.U. z dnia 7 listopada 2017 r., poz. 2057; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 i 1387; dalej: Ustawa).
 
Rozporządzenie określa:
  1. szczegółową zawartość i sposób prowadzenia rejestru systemu zapasów interwencyjnych, zwanego dalej: Rejestrem;
  2. dokumenty będące podstawą dokonania wpisu do Rejestru, zmiany tego wpisu lub wykreślenia z Rejestru;
  3. wzory wniosków o dokonanie wpisu do Rejestru i o wykreślenie z Rejestru;
  4. sposób przekazywania informacji, o których mowa w art. 8 ust. 5, art. 22 i art. 38 ust. 1 Ustawy.
 
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie rejestru systemu zapasów interwencyjnych (Dz. U. poz. 1814), które utraciło moc z dniem 2 września 2016 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1165 i 1986 oraz z 2017 r. poz. 1387).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->