Newsletter prawny

Kadry i Płace

06-11-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z dnia 30 października 2017 r., poz. 2013; dalej: Rozporządzenie Zmieniające).

Rozporządzenie Zmieniające zostało wydane na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543; dalej: Ustawa o Cudzoziemcach).
 
Jak wynika z uzasadnienia do projektu Rozporządzenia Zmieniającego – przedmiotowe rozporządzenie ma na celu dostosowanie uregulowań dotyczących oznaczania wiz dla cudzoziemców do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa Zmieniająca), której celem było wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375). Ustawa Zmieniająca wprowadziła zmiany w art. 60 ust. 1 Ustawy o Cudzoziemcach, określającym katalog celów, w jakich może być wydana wiza Schengen lub wiza krajowa.
 
W związku z powyższymi zmianami, wprowadzono zmiany w § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 592).
 
Pełną treść Rozporządzenia Zmieniającego zamieszczamy poniżej ->