Newsletter prawny

Trading & Supply

23-10-2017

Dnia 20 października 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do odzyskiwania par paliwa (Dz.U. z dnia 19 października 2017 r., poz. 1946; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23a ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040 i 1555).
 
Rozporządzenie określa warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do odzyskiwania par paliwa w toku ich eksploatacji, w tym rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnienie przez to urządzenie wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa, wymagania dotyczące minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa przez te urządzenia oraz metody i częstotliwość przeprowadzania badań technicznych tych urządzeń.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia, potwierdzeniem spełnienia przez urządzenie do odzyskiwania par paliwa wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa jest dokument wydany przez producenta potwierdzający spełnienie przez to urządzenie wymagań określonych w normie PN-EN 16321-1:2014-02.
 
Zgodnie z § 5 Rozporządzenia, okresowe badania techniczne urządzeń do odzyskiwania par paliwa przeprowadza się:
1) raz na rok;
2) raz na 3 lata – w przypadku urządzeń wyposażonych w automatyczne systemy monitorowania zapewniające:
  1. wykrywanie usterki w prawidłowym funkcjonowaniu systemu odzyskiwania par paliwa oraz samego systemu monitorowania,
  2. sygnalizowanie usterki, o której mowa w lit. A powyżej,
  3. automatyczne zatrzymanie przepływu paliwa z wadliwego odmierzacza paliw płynnych, jeśli usterka, o której mowa w lit. a, nie zostanie naprawiona w ciągu 7 dni.
 
Zgodnie z § 6 Rozporządzenia, urządzenia do odzyskiwania par paliwa zainstalowane na stacjach paliw płynnych, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m³ rocznie, spełniają wymagania, o których mowa w § 3, od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->