Newsletter prawny

Kadry i Płace

13-12-2012

Wpływ - ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.637), która wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2013 roku (dalej: Ustawa) - na czteroletni okres ochrony stosunku pracy, przewidziany w art. 39 kodeksu pracy.

Jak stanowi art. 39 kodeksu pracy „Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku.”

Od 1 stycznia 2013 roku wejdzie w życie Ustawa wydłużająca wiek emerytalny. Wydłużenie wieku emerytalnego Ustawa wprowadza stopniowo, tj. każdy kolejny kwartał powoduje wzrost wieku emerytalnego o jeden miesiąc (obrazując – do końca roku 2015 wiek emerytalny wzrośnie o 1 rok), aż do osiągnięcia poziomu 67 lat.

Następstwem wejścia w życie Ustawy w zakresie obowiązywania czteroletniego okresu ochronnego (art. 39 kodeksu pracy), będzie:

1. przesunięcie daty wejścia w czteroletni okres ochronny – w stosunku do pracowników, którzy wejdą w okres ochronny w roku 2013, bądź później. Przesunięcie w/w daty nastąpi, ponieważ Ustawa wydłużając wiek emerytalny spowoduje, że czteroletni okres ochronny dla tych pracowników rozpocznie się później (w zależności od czasu wydłużenia wieku emerytalnego), tak aby dany pracownik wszedł w okres ochronny nie wcześniej niż na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego (zgodnie z Ustawą); bądź

2. wydłużenie okresu ochronnego - do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, zgodnie z Ustawą – w stosunku do pracowników, którzy weszli w okres ochronny w latach od 2009 do 2012 (tj. kobiety w obecnie wieku od 56 do 59 lat oraz mężczyźni obecnie w wieku 61 do 64 lat), zatem wiek emerytalny osiągną w roku 2013 bądź odpowiednio później (w zależności od wieku danego pracownika). W związku z wydłużaniem się wieku emerytalnego tych pracowników począwszy od roku 2013 - odpowiednio wydłużał się będzie także omawiany okres ochronny - aż do osiągnięcia wieku emerytalnego zgodnie z Ustawą.

Powyższe wynika z art. 18 Ustawy, zgodnie z którym „1. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są objęci ochroną stosunku pracy wynikającą z przepisu art. 39 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.20)), lub osoby, które mogłyby być nią objęte, jeżeli w tym dniu pozostawałyby w stosunku pracy - są objęci tą ochroną przez czas do osiągnięcia wieku emerytalnego (…).”