Newsletter prawny

Property & Real Estate

24-08-2017

Dnia 1 stycznia 2018 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2017 r., poz. 1566; dalej: Ustawa Prawo Wodne).

Ustawa Prawo Wodne zastępuje obowiązującą obecnie ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, która reguluje gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa.
 
W uzasadnieniu projektu Ustawy Prawo Wodne wskazano, że zasadność opracowania nowego aktu normatywnego podyktowana jest koniecznością stworzenia nowego, efektywnego systemu finansowania gospodarki wodnej oraz bodźców finansowych kształtujących potrzeby wodne społeczeństwa i gospodarki, opartych na odpłatności za usługi wodne przekraczające zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód. Regulacja taka stanowić ma warunek korzystania ze środków pochodzących z programów operacyjnych Unii Europejskiej na lata 2014-2020, który zostanie spełniony w wyniku pełnej implementacji Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.
 
Ustawa Prawo Wodne dokonuje zmiany systemu zarządzania zasobami wodnymi, przewidując zastąpienie dotychczasowych organów właściwych w sprawach gospodarki wodnej jednym podmiotem - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej: Wody Polskie). Podmiot ten ma realizować politykę zlewniową gospodarowania wodami na każdym poziomie zlewni, regionu wodnego oraz dorzecza.
 
Ustawa Prawo Wodne reguluje także kwestie zgody wodnoprawnej, która jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej, określając zakres przedmiotowy każdej z wymienionych czynności, wraz z trybem ubiegania się o pozwolenie wodnoprawne oraz wymogami poszczególnych operatów wodnoprawnych.
 
Ustawa Prawo Wodne wprowadza istotne zmiany przepisów Ustawy określających gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. W świetle przyjętych rozwiązań, prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa będą wykonywać:
  1. Wody Polskie – w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz wód podziemnych, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
  2. minister właściwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód wewnętrznych;
  3. minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej – w stosunku do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
Zgodnie z przepisem przejściowym, wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określonych na rok 2018 oraz rok 2019.
 
Ustawa Prawo Wodne wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz wprowadzających zmiany w ustawie z dnia 7 czerwca 2011 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które wchodzą w życiu w dniu 24 sierpnia 2017 r. Z kolei z dniem 1 stycznia 2020 r. mają wejść w życie przepisy, które określają górne jednostkowe stawki opłat za określone usługi wodne.
 
Pełną treść Ustawy Prawo Wodne zamieszczamy poniżej ->