Newsletter prawny

Trading & Supply

24-08-2017

Dnia 23 września 2017 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2017 r., poz. 1567; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, celem przedmiotowej ustawy jest dostosowanie przepisów krajowych do zmienionych i obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych. Nowelizacja ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (dalej: Ustawa) związana jest z koniecznością wykonania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006, a także przepisów sześciu rozporządzeń Komisji Europejskiej, będących przepisami wykonawczymi do rozporządzenia nr 517/2014.
 
Ustawa Zmieniająca ujednolica obowiązki nałożone na operatorów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane, przedsiębiorców i personel wykonujący określone czynności w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych. W odniesieniu do operatorów:
  1. urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, tj. agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni,
  2. rozdzielnic elektrycznych i organicznych obiegów Rankine’a zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także
  3. systemów przeciwpożarowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane
–             zmianie ulegnie zakres obowiązków dotyczących konieczności zakładania i prowadzenia kart urządzeń, wykonywania określonych czynności przez odpowiednio certyfikowany personel, posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania określonych czynności w odniesieniu do nowego katalogu urządzeń oraz wykonywania obowiązkowych kontroli szczelności. Zmieni się także częstotliwość przeprowadzania kontroli, co jest związane ze zmianą jednostki, w jakiej wyrażane są limity napełnienia urządzeń fluorowanymi gazami cieplarnianymi – z kg na CO2eq (równoważnik dwutlenku węgla).
 
Po wejściu w życie Ustawy Zmieniającej, zmianie ulegną również obowiązki nałożone na producentów produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych w zakresie wymogu etykietowania (podawanie większej liczby informacji umieszczanej na etykiecie) oraz sprawozdawczości.
 
Ponadto Ustawa Zmieniająca modyfikuje dotychczasowe rozwiązania regulujące działanie dwóch baz danych prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę, w których gromadzone są informacje dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową, tj. Centralnego Rejestru Operatorów oraz Bazy Danych Sprawozdań (zmieniono katalog danych umieszczanych w tych bazach, zmodyfikowano formularze Kart Urządzeń oraz Kart Systemów Ochrony Przeciwpożarowej i sprawozdań oraz dokonano zmiany niektórych funkcjonalności).
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->