Newsletter prawny

Finanse

22-08-2017

Dnia 17 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z dnia 16 sierpnia 2017 r., poz. 1537; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, celem przedmiotowej ustawy jest usprawnienie funkcjonowania administracji podatkowej.

Po zmianach wprowadzonych Ustawą Zmieniającą, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie obowiązany wystąpić do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub wystąpienia nadużycia prawa jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przedstawione we wniosku o interpretację, nie było wcześniej przedmiotem opiniowania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będą odpowiadać zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, organ interpretacyjny będzie mógł się oprzeć na tej opinii. Opinię wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->