Newsletter prawny

Trading & Supply

22-08-2017

Dnia 21 września 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z dnia 21 sierpnia 2017 r., poz. 1555; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, przedmiotowa ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw, w związku ze zmianą tej dyrektywy, wprowadzoną dyrektywą Komisji 2014/99/UE z dnia 21 października 2014 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2009/126/WE w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw.

Celem dyrektywy Komisji 2014/99/UE jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, poprzez prowadzenie regularnych kontroli wydajności urządzeń umożliwiających wychwytywanie par paliwa, uwalnianych podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw, i przekazywanie tych par z powrotem do zbiornika magazynowego, zgodnie z wymaganymi normami europejskimi.

W myśl Ustawy Zmieniającej, kontrolę stacji paliw w zakresie wydajności instalacji do odzyskiwania oparów paliwa będą przeprowadzać jednostki dozoru technicznego.

Ustawa Zmieniająca wprowadza definicję „urządzeń do odzyskiwania par paliwa”, stanowiąc, iż są to urządzenia zainstalowane na stacjach paliw płynnych, służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych.

Ustawa Zmieniająca określa ponadto zakres i formy wykonywania dozoru technicznego w odniesieniu do urządzeń do odzyskiwania par paliwa. Urządzenia te podlegać mają dozorowi technicznemu w zakresie zapewnienia minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego, wykonując dozór techniczny nad urządzeniem do odzyskiwania par paliwa w toku jego eksploatacji, przeprowadzał będzie okresowe badanie techniczne tego urządzenia, a w przypadku negatywnego wyniku tego badania lub przed ponownym dopuszczeniem do eksploatacji, także doraźne badanie techniczne, zakończone wydaniem protokołu.

Eksploatujący urządzenie do odzyskiwania par paliwa będzie obowiązany do:
  1. posiadania dokumentu potwierdzającego spełnienie przez urządzenie wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa;
  2. zapewnienia spełniania przez urządzenie w toku jego eksploatacji wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa;
  3. poddania urządzenia badaniom technicznym, w tym okresowym badaniom technicznym, z częstotliwością określoną w przepisach wykonawczych;
  4. uzyskania potwierdzenia przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego spełnienia wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa.
W przypadku naruszenia przez eksploatującego urządzenie do odzyskiwania par paliwa obowiązku posiadania dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa albo zapewnienia wymogów dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa, organ właściwej jednostki dozoru technicznego wyda decyzję o wstrzymaniu eksploatacji tego urządzenia.

Ponowne dopuszczenie do eksploatacji urządzenia do odzyskiwania par paliwa nastąpi na podstawie protokołu z doraźnego badania technicznego przeprowadzonego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego potwierdzającego pozytywny wynik tego badania.

Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->