Newsletter prawny

Property & Real Estate

08-08-2017

Dnia 1 września 2017 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 8 sierpnia 2017 r., poz.: 1509; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w  ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820; dalej: Ustawa)). Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, zasadniczym celem przedmiotowej ustawy jest doprecyzowanie przepisów Ustawy, które budzą wątpliwości interpretacyjne oraz przepisów, w stosunku do których w obrocie istnieją wątpliwości dotyczące ich stosowania.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza do Ustawy m.in. następujące zmiany:
  1. rozszerza definicję organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych o izby gospodarcze, które zrzeszają rzeczoznawców majątkowych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo lub w ramach spółki osobowej w zakresie szacowania nieruchomości, wprowadzając ponadto dodatkowy warunek, aby przedsiębiorcy ci stanowili co najmniej połowę wszystkich członków izby (zmiana art. 4 pkt 15) Ustawy);
  2. wprowadza możliwość umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania spłaty na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz, najem lub dzierżawę, w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa, przez wojewodę lub właściwego ministra (dodany do Ustawy art. 12a);
  3. zwalnia użytkowników wieczystych zawierających kolejną umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste tej samej nieruchomości z obowiązku wniesienia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, przy zastrzeżeniu, że od dnia wygaśnięcia umowy nie upłynęły 3 lata (zmiana art. 71 ust. 5 Ustawy);
  4. ujednolica termin określania opłat adiacenckich oraz doprecyzowuje zasady określania wartości nieruchomości na potrzeby ustalania opłat adiacenckich.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->