Newsletter prawny

Trading & Supply

26-07-2017

Dnia 9 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej (Dz.U. z dnia 25 lipca 2017 r., poz. 1425; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającą metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. UE L 107 z 25.04.2015, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 129 z 27.05.2015, str. 53).
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624).
Rozporządzenie określa szczegółowe dane i wzór sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej przekazywanego Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przez podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny (NCR), zwanego dalej: Sprawozdaniem.
Wzór Sprawozdania określa załącznik do Rozporządzenia.
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem, zamieszczamy poniżej ->