Newsletter prawny

Trading & Supply

05-07-2017

Dnia 1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz.U. z dnia 30 czerwca 2017 r., poz.: 1309; dalej: Rozporządzenie Zmieniające).

Rozporządzenie Zmieniające wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U. z 2017 r. poz. 695; dalej: Rozporządzenie). Rozporządzenie Zmieniające zostało wydane na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948 i 1954).

Po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Zmieniającym, przepis § 2 Rozporządzenia stanowi, iż świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR wystawia się dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT oraz pojazdu MEMU.

Rozporządzeniem Zmieniającym dodano do Rozporządzenia § 8a, zgodnie z którym dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy lub dopuszczonych do ruchu przed dniem 1 kwietnia 2018 r., dopuszczonych jako pojazd OX, wystawia się świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów dopuszczonych jako pojazd OX określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Zmieniającego.

W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów EX/II, EX/III, FL, AT i pojazdu MEMU oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Zmieniającego stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia, nadany Rozporządzeniem Zmieniającym.

W postępowaniach w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia pojazdu ADR dla pojazdów OX oraz przedłużania ich ważności i wydawania ich wtórników wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Zmieniającego stosuje się wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia, nadany Rozporządzeniem Zmieniającym.

Świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR i ich wtórniki wydane przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Zmieniającego zachowują swoją ważność.

Pełną treść Rozporządzenia Zmieniającego, wraz z załącznikami, zamieszczamy poniżej ->