Newsletter prawny

Kadry i Płace

31-05-2017

Dnia 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z dnia 30 maja 2017 r., poz. 1044; dalej: Rozporządzenie Zmieniające).

Wśród najistotniejszych zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Zmieniającym należy wymienić:

1) Zmiany dotyczące treści świadectwa pracy pracownika tymczasowego
Jak informowano w newsletterze prawnym z dnia 19 maja 2017 r. dotyczącym ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 17 maja 2017 r. poz.: 962) - po wejściu w życie zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika do pracy u jednego pracodawcy użytkownika na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w trakcie 3 lat. Takie same zasady będą dotyczyły pracodawcy użytkownika. Powyższe oznacza, że niezależnie od tego, czy pracownik tymczasowy zostanie skierowany do pracy przez jedną bądź kilka agencji - nie będzie mógł pracować u tego samego pracodawcy ponad wyżej wskazane limity czasowe.
Wobec powyżej opisanych zmian, Rozporządzeniem Zmieniającym wprowadzono zmiany w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (dalej: Rozporządzenie), polegające na zobowiązaniu agencji pracy tymczasowej do zamieszczania w świadectwie pracy wydawanym pracownikowi tymczasowemu m.in. informacji dotyczących każdego pracodawcy użytkownika, na rzecz którego pracownik wykonywał pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz okresy wykonywania pracy. W związku z powyższą zmianą, zmianie uległ także wzór świadectwa pracy. Nowy wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do Rozporządzenia Zmieniającego.

2) Zmiany terminów na sprostowanie lub wydanie nowego świadectwa
Od 1 czerwca 2017 r. treści § 7 ust. 2 Rozporządzenia nadano następujące brzmienie: - „2. W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia  sądu w tej sprawie.” Poprzednie brzmienie w/w przepisu wyznaczało termin 3 dniowy.
Wraz z powyższą zmianą, zmianie ulegnie także treść ust. 3 w/w paragrafu. Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami - w razie prawomocnego orzeczenia sądu o przywrócenie pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy pracodawca, w razie zgłoszenia żądania przez pracownika, zobowiązany jest do dodania do świadectwa pracy informacji o zapadłym orzeczeniu w terminie 3 dni. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Zmieniającego, termin ten zostanie wydłużony do 7 dni.
Rozporządzeniem Zmieniającym dodano także w § 7 Rozporządzenia ust. 4a i 4b o następującym brzmieniu: „4a. W razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd. 4b. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w terminie określonym w ust. 1−4a nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia  23 listopada 2012 r. − Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób.”
Ponadto, zgodnie ze zmienionym ust. 5 w/w paragrafu: „W przypadkach określonych w ust. 1 zdanie drugie oraz w ust. 2, 4 i 4a pracodawca, najpóźniej w dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, usuwa z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy.”

3) Zmiany związane z zapadnięciem prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy
Zgodnie z nowym brzmieniem § 9 Rozporządzenia – „W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1¹ Kodeksu pracy,  pracownik w ciągu 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie przedkłada pracodawcy wydane  mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy. 2. W razie niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, pracodawca wzywa pracownika do przedłożenia  świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania w celu zamieszczenia takiej informacji w świadectwie pracy. Pracodawca uzupełnia świadectwo pracy i wydaje je pracownikowi w ciągu 7 dni od przedłożenia go przez pracownika. Przepis § 7 ust. 4b stosuje się odpowiednio.”

Pełną treść Rozporządzenia Zmieniającego, wraz z załącznikiem (nowym wzorem świadectwa pracy), zamieszczamy poniżej ->