Newsletter prawny

Kadry i Płace

23-05-2017

Dnia 1 grudnia 2017 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 22 maja 2017 r.; poz. 992; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej – przedmiotowa ustawa ma na celu uproszczenie stosowania regulacji dotyczących wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej, co ma skutkować zwiększeniem liczby zaświadczeń wystawianych w tej formie.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372 z późn. zm.) określając nowy sposób uwierzytelniania zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie elektronicznej. Zaświadczenia takie będą mogły być wystawiane również z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnianym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS). Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, zaświadczenia lekarskie mogą być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego, jednak dokument taki musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, co w praktyce powoduje, że wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej jest mocno ograniczone. Zmiany wprowadzone Ustawą Zmieniającą umożliwią wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego ZUS udostępnianego nieodpłatnie przez ZUS.
 
Kolejne zmiany zostały wprowadzone w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066 z późn. zm.). Zmiany w/w ustawy polegają na przedłużeniu okresu przejściowego, w którym istnieje możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. Zgodnie z Ustawą Zmieniającą wystawianie zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej i papierowej będzie możliwe do dnia 30 czerwca 2018 r.
 
Ustawa Zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r., z wyjątkiem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 6 czerwca 2017 r. (art. 2 Ustawy Zmieniającej).
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->