Newsletter prawny

Property & Real Estate

19-05-2017

Dnia 18 maja 2017 r. (z wyjątkami) weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z dnia 17 maja 2017 r., poz: 969; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9 pkt 1–5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948).
 
Rozporządzenie określa:
 1. tryb zgłaszania przyrządów pomiarowych do prawnej kontroli metrologicznej;
 2. szczegółowy sposób przeprowadzania prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych;
 3. dowody legalizacji wydawane dla określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;
 4. okresy ważności legalizacji określonych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy, w których przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłaszane do legalizacji ponownej;
 5. wzory decyzji zatwierdzenia typu i świadectw legalizacji;
 6. wzory znaków zatwierdzenia typu, cech legalizacji i cech zabezpieczających.
 
Załącznikami do Rozporządzenia są:
 1. wzór decyzji zatwierdzenia typu oraz wzór decyzji zatwierdzenia typu z ograniczeniami, które stanowią załącznik nr 1 do Rozporządzenia;
 2. wzór znaku zatwierdzenia typu o określonym wzorze, który stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia;
 3. wzór świadectwa legalizacji, który stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia;
 4. wzory cech legalizacji  oraz wyróżniki cyfrowe identyfikujące urzędy podległe organom administracji miar i podmioty upoważnione stosowane w cechach identyfikujących urząd albo podmiot upoważniony, które stanowią załącznik nr 4 do Rozporządzenia;
 5. Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz terminy zgłaszania do legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych wprowadzonych do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności – które stanowią załącznik nr 5 do Rozporządzenia;
 6. wzory cech legalizacji pierwotnej o określonym wzorze, które stanowią załącznik nr 6 do Rozporządzenia.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. poz. 29 oraz z 2010 r. poz. 728).
 
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikami, zamieszczamy poniżej ->