Newsletter prawny

Property & Real Estate

19-05-2017

Dnia 2 czerwca 2017 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z dnia 18 maja 2017 r., poz. 976; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Ustawa Zmieniająca wprowadza reformę administracji metrologicznej, polegającą na zniesieniu jednego z organów administracji miar – naczelnika obwodowego urzędu miar oraz likwidacji obwodowych urzędów miar. Naczelnicy obwodowych urzędów miar oraz zatrudnieni tam pracownicy, zostaną pracownikami właściwych miejscowo okręgowych urzędów miar (art. 5 Ustawy Zmieniającej).
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza możliwość dokonywania legalizacji ponownej jednorodnej partii przyrządów pomiarowych metodą statystyczną. Metoda ta polega na losowym pobraniu z każdej jednorodnej partii przyrządów pomiarowych próbki tych przyrządów i sprawdzeniu każdego egzemplarza przyrządu pomiarowego z pobranej próbki (zmieniony art. 8m ust. 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 i 1948); dalej: Ustawa). W dotychczasowym systemie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, legalizacja ponowna przyrządu pomiarowego mogła być wykonana wyłącznie poprzez sprawdzenie każdego egzemplarza przyrządu pomiarowego.
 
Rodzaje przyrządów pomiarowych i sposób dokonywania legalizacji za pomocą metody statystycznej, a także warunki jednorodności partii przyrządów pomiarowych zostaną określone w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Gospodarki.
 
Ustawa Zmieniająca powołuje Radę Metrologii. Do zadań Rady Metrologii należeć będzie:
 1. opiniowanie stanu i kierunków rozwoju krajowej metrologii;
 2. opiniowanie działalności merytorycznej administracji miar;
 3. opiniowanie strategicznego planu działania Głównego Urzędu Miar (dalej: GUM);
 4. opiniowanie rocznych planów działania Głównego Urzędu Miar i sprawozdań z realizacji zadań Urzędu (dodany art. 10b i następne Ustawy).
 
Rada Metrologii, w celu wykonania swoich zadań, uzyska prawo wglądu do dokumentów administracji miar i będzie mogła żądać niezbędnych informacji od Prezesa GUM, z wyjątkiem dokumentów i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne tajemnice prawnie chronione.
 
W skład Rady Metrologii, powoływanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, wchodzić będą:
 1. przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
 2. przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki;
 3. przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;
 4. przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji;
 5. przedstawiciel Wojskowego Centrum Metrologii;
 6. 5 przedstawicieli ogólnopolskich organizacji gospodarczych lub przedsiębiorców prowadzących badania naukowe w obszarze technologii pomiarowych;
 7. 5 przedstawicieli uczelni, których jednostki organizacyjne posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarach nauk przyrodniczych, ścisłych lub technicznych;
 8. przedstawiciel okręgowych urzędów miar wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w zakresie działania administracji miar.
 
W Ustawie na nowo określono katalog zadań Prezesa GUM, rozszerzając go m.in. o prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii, współpracę z innymi jednostkami naukowymi w tym zakresie oraz wspieranie i inspirowanie rozwoju krajowego przemysłu (zmiany w art. 16 Ustawy).
 
Ustawa Zmieniająca wejdzie w życie w dniu 2 czerwca 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących zniesienia naczelnika obwodowego urzędu miar oraz likwidacji obwodowych urzędów miar, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Natomiast regulacje dotyczące legalizacji za pomocą metody statystycznej wejdą w życie w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia Ustawy Zmieniającej, tj. w dniu 18 maja 2018 r.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->