Newsletter prawny

Kadry i Płace

18-05-2017

Dnia 1 czerwca 2017 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 17 maja 2017 r. poz.: 962; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia Ustawy Zmieniającej - głównym celem przedmiotowej ustawy jest podniesienie standardów pracy tymczasowej, poprawa warunków zatrudnienia oraz bezpieczeństwa prawnego pracowników tymczasowych.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza zmianę w zakresie ochrony kobiet w ciąży. Zgodnie z nowymi przepisami, do pracownicy tymczasowej - mającej łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej przez daną agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę - będzie miał zastosowanie art. 177 § 3 Kodeksu pracy, nakazujący przedłużenie umowy o pracę do czasu porodu. Wprowadzona zmiana umożliwi nabycie przez pracownicę tymczasową prawa do zasiłku macierzyńskiego po porodzie (zmiany art. 13 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658); dalej: Ustawa).
 
Zgodnie z Ustawą Zmieniającą, agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy (zmieniony art. 20 Ustawy). 
 
Zgodnie z kolejną zmianą wprowadzoną przez Ustawę Zmieniającą - agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania w sposób ciągły, przez okres nieprzekraczający 36 miesięcy, pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, obejmującej zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez danego pracodawcę użytkownika, a pracodawca użytkownik będzie korzystał z pracy takiego pracownika tymczasowego przez taki okres. Po tym okresie pracownik tymczasowy może być skierowany przez agencję pracy tymczasowej oraz przyjęty przez tego samego pracodawcę użytkownika do wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy (dodane art. 20 ust. 5 i 6 Ustawy).
 
Powyżej opisane limity wykonywania pracy tymczasowej (18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy) dotyczyć będą także wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego (dodany art. 25a i następne Ustawy).
 
Agencja pracy tymczasowej będzie miała obowiązek dokonywać ustalenia dotychczasowego łącznego okresu wykonywania pracy przez osobę ubiegającą się o pracę tymczasową u pracodawcy użytkownika na podstawie zarówno umowy o pracę, jak i umowy prawa cywilnego. Takie ustalenie będzie dokonywane na podstawie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okres wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie składanego na piśmie oświadczenia osoby ubiegającej się o wykonywanie pracy tymczasowej o okresach wykonywania takiej pracy na podstawie umowy prawa cywilnego u danego pracodawcy użytkownika lub na podstawie przedkładanych przez nią zaświadczeń wydawanych przez agencje pracy tymczasowej. Takie właśnie zaświadczenia potwierdzające okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz danego pracodawcy użytkownika osobie skierowanej do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego będzie zobowiązana na podstawie nowych przepisów wydawać agencja pracy tymczasowej (dodany art. 25a ust. 2 i 3 Ustawy, dodany art. 11b Ustawy oraz art. 17 Ustawy Zmieniającej).
 
Kolejną zmianą wprowadzoną Ustawą Zmieniającą jest nałożenie na pracodawcę użytkownika obowiązku prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę i  umów prawa cywilnego (dodany art. 14a Ustawy).
 
Ustawa Zmieniająca wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., z wyjątkiem przepisów:
  • nakładających na marszałków województw obowiązku sprawdzania raz na kwartał, czy agencje pracy tymczasowej nie zalegają z  opłacaniem obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz
  • zobowiązujących agencje pracy tymczasowej i inne podmioty (m.in. Ochotnicze Hufce Pracy;, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej)  do posiadania lokalu, w którym są świadczone ich usługi,
które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018  r.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->