Newsletter prawny

Finanse

15-05-2017

Dnia 1 czerwca 2017 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z dnia 12 maja 2017 r., poz. 933; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej – celem przedmiotowej ustawy jest wzmocnienie praw i gwarancji dla wierzycieli, w szczególności będących przedsiębiorcami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w:
 1. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
 2. ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,
 3. ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 4. ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 5. ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 6. ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 7. ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
 8. ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 9. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 10. ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz
 11. ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 
Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych Ustawą Zmieniającą jest utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych (dalej: Rejestr), który będzie funkcjonował od 1 stycznia 2018 r. (art. 3 Ustawy Zmieniającej). W Rejestrze gromadzone będą informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. Dane o w/w zaległościach będą gromadzone na bieżąco, jednak będą one ujawniane za pośrednictwem Rejestru dopiero kiedy zobowiązanie danego dłużnika przekroczy 5.000 zł. Organem prowadzącym Rejestr będzie Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Informacje o długach wpisywane będą do Rejestru przez naczelników urzędów skarbowych oraz przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Dane zawarte w Rejestrze będą udostępniane zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem Portalu Podatkowego Ministerstwa Finansów.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->