Newsletter prawny

Kadry i Płace

08-05-2017

Dnia 1 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz.U. z dnia 19 kwietnia 2017 r., poz. 796; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).
 
Zgodnie z § 1 Rozporządzenia - wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią określa załącznik do Rozporządzenia.
 
Wykaz prac, o którym mowa powyżej obejmuje m.in. prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym, w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu oraz prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi.
 
Warto przy tym zwrócić uwagę na zmianę zasad wykonywania przez kobiety w ciąży pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi.  Od 1 maja 2017 r.  dopuszczono pracę kobiet w ciąży na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.
 
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. z 2016 r. poz. 2057), które traci moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia.
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem, zamieszczamy poniżej ->