Newsletter prawny

Finanse

25-04-2017

Dnia 6 maja 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, poręczenia oraz upoważnienia do wyłącznego dysponowania lokatą, składanych jako zabezpieczenie majątkowe w związku z udzielaniem koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (Dz.U. z dnia 21 kwietnia 2017 r., poz. 821; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 38g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 i 791).
 
Rozporządzenie określa:
  1. wzór treści gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia;
  2. wzór treści poręczenia banku, stanowiący załącznik nr 2 do Rozporządzenia;
  3. wzór treści upoważnienia do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku lokaty terminowej, stanowiący załącznik nr 3 do Rozporządzenia.
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikami, zamieszczamy poniżej ->