Newsletter prawny

Finanse

04-04-2017

Dnia 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. z dnia 1 marca 2017 r., poz. 429; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60).
 
Rozporządzenie określa:
 1. wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego;
 2. szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego;
 3. sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego;
 4. sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;
 5. wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;
 6. rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane jako zabezpieczenie akcyzowe;
 7. szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu  na ich przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,  zwanej dalej: Ustawą;
 8. szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, w tym sposób:
  1. ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz odnotowywania jego obciążenia i zwolnienia  z obciążenia kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.2)), zwanej dalej: Opłatą paliwową, której obowiązek  zapłaty powstał lub może powstać,
  2. stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego przy wykorzystaniu Systemu, o którym mowa w art. 2  ust. 1 pkt 26 Ustawy, zwanego dalej: Systemem;
 9. sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6 Ustawy;
 10. szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego.
 
Zgodnie z § 2 Rozporządzenia - wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na  złożenie zabezpieczenia ryczałtowego określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia.
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych  (Dz. U. poz. 2326).
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikami, zamieszczamy poniżej ->