Newsletter prawny

Finanse

03-04-2017

Dnia 1 marca 2017 r. weszły w życie niżej opisane rozporządzenia.

 
  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego  lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 340; dalej: Rozporządzenie nr 1),wydane na podstawie art. 76 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60).
Zgodnie z § 1 Rozporządzenia nr 1 – w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju (Dz. U. poz. 1049) załącznik do w/w rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do Rozporządzenia nr 1.
  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U. z dnia 28 lutego 2017 r., poz. 384; dalej: Rozporządzenie nr 2), wydane na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60).
Rozporządzenie nr 2 określa wzory:
  1. deklaracji dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej: Ustawą;
  2. deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKCWW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 Ustawy;
  3. deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której  mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
  4. deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKCSTn), o której mowa w art. 24a Ustawy;
  5. deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do  napędu silników spalinowych) (AKC-WG), o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 Ustawy;
  6. deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 Ustawy.
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia nr 2 - deklaracje, o których mowa pkt 1 powyżej, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia nr 2, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym od poszczególnych grup  wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C, AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F,  AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L), których wzory określają załączniki nr 2–12 do Rozporządzenia nr 2.
Zgodnie z ust. 2 w/w paragrafu - wzór deklaracji, o której mowa w pkt 2 powyżej, określa załącznik nr 13 do Rozporządzenia nr 2.
Zgodnie z ust. 3 w/w paragrafu - wzór deklaracji, o której mowa w pkt 3 powyżej, określa załącznik nr 14 do Rozporządzenia nr 2.
Zgodnie z ust. 4 w/w paragrafu - wzór deklaracji, o której mowa pkt 4 powyżej, określa załącznik nr 15 do Rozporządzenia nr 2.
Zgodnie z ust. 5 w/w paragrafu - wzór deklaracji, o której mowa w pkt 5 powyżej, określa załącznik nr 16 do Rozporządzenia nr 2.
Zgodnie z ust. 6 w/w paragrafu - wzór deklaracji, o której mowa w pkt 6 powyżej, określa załącznik nr 17 do Rozporządzenia nr 2.
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia nr 2 - traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych  dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 2279).
 
Poniżej zamieszczamy pełną treść, wraz z załącznikami – Rozporządzenia nr 1 i Rozporządzenia nr 2 ->