Newsletter prawny

Supply & Distribution

15-01-2014

Dnia 1 stycznia 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży z dnia 27 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 1701).

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894, z późn.zm.; dalej: Zmienione Rozporządzenie) polegają w szczególności na wydłużeniu okresu, w którym ustawodawca nie wymaga od przedsiębiorców (w przypadkach określonych w §13 Zmienionego Rozporządzenia) bezpośredniego oznaczania ceną towarów wymienionych w §13 Zmienionego Rozporządzenia – do dnia 31 grudnia 2015 roku. Przed wejściem w życie w/w zmian - okres, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie mógł przekraczać dnia 31 grudnia 2013 roku.

Po wejściu w życie w/w zmian §13 Zmienionego Rozporządzenia brzmi:
" § 13. 1. Do dnia 31 grudnia 2015 r. nie wymaga się bezpośredniego oznaczania ceną, w sposób określony w § 9 ust. 1, towarów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, które ze swojej natury nie mogą być tak oznaczone lub w przypadku których takie oznaczenie nie miałoby znaczenia dla kupujących. Przepis ten stosuje się do:
1) towarów o małych gabarytach,
2) towarów masowych,
3) sadzonek roślin, kwiatów ciętych i doniczkowych,
4) żywych zwierząt,
5 ) towarów żywnościowych, niepakowanych sprzedawanych na sztuki,
6) towarów zwyczajowo oferowanych do sprzedaży w większych ilościach, w szczególności: cegieł, glazury lub terakoty,
7) towarów spożywczych, których termin przydatności do spożycia albo data minimalnej trwałości upłynie w ciągu najbliższej doby, licząc od momentu ich wystawienia na sprzedaż,
8) towarów oferowanych do sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na specjalnie organizowanych pokazach w celu ich sprzedaży,
9) towarów dystrybuowanych przez automaty sprzedające i inne automaty umieszczone w miejscach sprzedaży,
10) towarów przeznaczonych do sprzedaży, których cena uwidoczniona w sposób określony w ust. 2 nie przekracza kwoty 5 złotych.

2. Towary, o których mowa w ust. 1, opatruje się cenami na etykietach (przywieszkach) trwale złączonych z tymi towarami lub w cennikach albo w katalogach, a także na ekranach monitorów, do których kupujący powinien mieć bezpośredni wgląd, odpowiednio do ich charakteru, właściwości, przeznaczenia i uzasadnionych oczekiwań kupujących.

3. Towary, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przeznaczone do użytkowania wyłącznie w komplecie lub w zestawie oznacza się cenami na ich opakowaniach zbiorczych. Zmianie tożsamej z powyższą uległ także §13a Zmienionego Rozporządzenia, który obecnie brzmi: "Do dnia 31 grudnia 2015 r. nie wymaga się uwidaczniania cen jednostkowych towarów innych niż określone w § 8 ust. 7c, przeznaczonych do sprzedaży w zestawach (kompletach)."

Pełny tekst Rozporządzenia zamieszczamy poniżej