Newsletter prawny

Property & Real Estate

03-04-2017

Dnia 4 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 17 lutego 2017 r., poz. 282; dalej: Rozporządzenie Zmieniające).

Rozporządzenie Zmieniające w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2014/99/UE z dnia 21 października 2014 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego dyrektywę 2009/126/WE w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz. Urz. UE L 304 z 23.10.2014, str. 89). 
Po zmianach wprowadzonych przez Rozporządzenie Zmieniające w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853) § 97 zmienionego rozporządzenia brzmi następująco:
1. Stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w:
1) instalacje kanalizacyjne i inne urządzenia zabezpieczające przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;
2) urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych;
3) urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych;
4) urządzenia zabezpieczające przed emisją par produktów naftowych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiorników magazynowych stacji paliw płynnych;
5) urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych.
2. Roczne straty produktów naftowych I klasy, wynikające z załadunku zbiorników magazynowych w stacjach paliw płynnych, nie powinny przekraczać 0,01% ich wydajności.
2a. (zmiana wprowadzona Rozporządzeniem Zmieniającym) Urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny posiadać zdolność odzyskiwania co najmniej 85% par produktów naftowych I klasy ulatniających się do powietrza atmosferycznego, potwierdzoną przez producenta zgodnie z normą PN-EN 16321-1:2014-02.
2b. W przypadku gdy pary produktów naftowych I klasy są przekazywane do zbiornika magazynowego tych produktów naftowych, stosunek objętości tych par w ciśnieniu atmosferycznym przechodzących przez urządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, do objętości wydanego produktu powinien zawierać się w przedziale od 0,95 do 1,05 włącznie.
3. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do stacji paliw płynnych, których rzeczywista lub planowana przepustowość rozumiana jako całkowita roczna ilość produktów naftowych I klasy wyładowana na stacji paliw płynnych:
1) nie przekracza 100 m3 rocznie;
2) przekracza 100 m3 rocznie, lecz nie przekracza 500 m3 rocznie, jeżeli stacja paliw płynnych jest usytuowana poza obszarami z zabudową istniejącą, w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej.
4. Na stacjach paliw płynnych wyposażonych w urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, na odmierzaczu paliw płynnych umieszcza się oznaczenie informujące konsumentów o wyposażeniu stacji w te urządzenia.
Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Zmieniającego - stacje paliw płynnych użytkowane albo wybudowane przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Zmieniającego, usytuowane poza obszarami z zabudową istniejącą w odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m3 rocznie, powinny być do dnia 31 grudnia 2018 r. wyposażone w urządzenia spełniające wymagania określone w § 97 ust. 2a zmienianego rozporządzenia (zacytowanego powyżej).
Zgodnie z ust. 2. w/w paragrafu - urządzenia, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt 5 zmienianego rozporządzenia (przepis powyżej), zainstalowane na stacjach paliw płynnych, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m3 rocznie, powinny do dnia 31 grudnia 2018 r. spełniać wymagania, o których mowa w § 97 ust. 2a (zacytowany powyżej).
Zgodnie z ust. 3. w/w paragrafu - do urządzeń, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia zmienianego(przepis powyżej), zainstalowanych na stacjach paliw płynnych przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Zmieniającego nie stosuje się potwierdzenia producenta zgodnego z normą PN-EN 16321-1:2014-02.
Zgodnie z ust. 4. w/w paragrafu - do urządzeń, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt 5 zmienianego rozporządzenia (przepis powyżej), instalowanych na stacjach paliw, których budowy lub przebudowy nie ukończono przed dniem wejścia w życie Rozporządzenia Zmieniającego, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 
Pełną treść Rozporządzenia Zmieniającego zamieszczamy poniżej ->