Newsletter prawny

Trading & Supply

03-04-2017

Dnia 1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej kontroli rodzaju paliwa (Dz.U. z dnia 28 lutego 2017 r., poz. 397; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88, 244 i 379).
Zgodnie z § 1 ust. 1 Rozporządzenia - Kontrolę rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku kontrolowanego środka przewozowego przeprowadza  funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, poprzez:
  1. próbę kwasową;
  2. pobranie próbki paliwa i przekazanie jej w celu przeprowadzenia analizy dokonywanej przez wyspecjalizowane laboratorium utworzone w ramach jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej albo inne laboratorium, które uzyskało akredytację, na zasadach określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, do wykonywania badań jakości paliwa, zwanej dalej „analizą”.
Kontrola opisana powyżej odbywa się w obecności kierującego kontrolowanym środkiem przewozowym, a gdy jest to niemożliwe, w obecności przywołanego świadka. Ilość pobieranego do kontroli paliwa nie powinna przekraczać 0,5 litra. W przypadku braku możliwości pobrania próbki paliwa ze zbiornika kontrolowanego środka przewozowego próbkę można pobrać z przewodów paliwowych. Szczegółowy sposób postępowania z próbką paliwa pobieraną do kontroli opisuje Rozporządzenie.
Z przeprowadzonej kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku kontrolowanego środka przewozowego  sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik do Rozporządzenia.
Zakres spraw regulowany niniejszym Rozporządzeniem był poprzednio uregulowany w:
  1. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania  przez funkcjonariusza celnego kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego  (Dz. U. poz. 1482), które utraciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia  16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz  z 2017 r. poz. 379);
  2. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie warunków, sposobu i szczegółowego trybu wykonywania  niektórych czynności przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, sposobu i trybu współpracy z Policją w zakresie  wykonywanych czynności oraz wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zatrzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa  używanego do napędu pojazdu mechanicznego (Dz. U. poz. 899), które w części dotyczącej kontroli rodzaju używanego paliwa  utraciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z załącznikiem, zamieszczamy poniżej ->