Newsletter prawny

Finanse

17-03-2017

W dniu 1 marca 2017 roku weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947; dalej: Ustawa) oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948; dalej: Przepisy Wprowadzające).

Powyższe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w tym również tych odpowiedzialnych za wydawanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
 
Od dnia 1 marca 2017 roku uprawnienia do prowadzenia spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2) Ustawy posiada Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
 
Zgodnie ze zmienionym przez Przepisy Wprowadzające art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926; dalej: Ordynacja), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).
 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie również kontynuował postępowania o wydanie interpretacji indywidualnych wszczęte i niezakończone przed dniem 1 marca 2017 roku.
 
Ponadto, zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu:
  1. zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  2. uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.
 
W związku z powyższymi zmianami, zmieniają się również zasady składania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.
 
Wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.
 
Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.
 
Wzory wniosków o wydanie interpretacji określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 343).
 
Pełną treść w/w rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->