Newsletter prawny

Trading & Supply

26-01-2017

Dnia 9 lutego 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) (Dz.U. z dnia 25 stycznia 2017 r., poz. 159; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane za podstawie art. 26 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948).
 
Rozporządzenie określa metody badania jakości gazu skroplonego (LPG), które zawarte zostały w załączniku do Rozporządzenia.
 
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. z 2013 r. poz. 1059), które traci moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia (zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266 i 1592)).
 
Pełną treść Rozporządzenia zamieszczamy poniżej ->