Newsletter prawny

Trading & Supply

17-01-2017

Dnia 12 lipca 2017 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 67; dalej: Ustawa).

Ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Ustawa będzie miała zastosowanie do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych, zwanych dalej „umowami”, z wyłączeniem dostaw bezpośrednich w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zawieranych między nabywcami tych produktów a ich dostawcami, jeżeli:
 1. łączna wartość obrotów między nimi w roku wszczęcia postępowania w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową lub w którymkolwiek z 2 lat poprzedzających rok wszczęcia postępowania przekracza 50 000 zł oraz
 2. obrót, o którym mowa w art. 33 ust. 1 Ustawy, nabywcy albo dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, a w przypadku gdy należy on do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, obrót tej grupy, w roku poprzedzającym rok wszczęcia postępowania, o którym mowa w pkt 1 powyżej, przekracza 100 000 000 zł (art. 2 Ustawy).
 
Zgodnie z art. 3 Ustawy, Ustawa nie będzie miała zastosowania w przypadku gdy:
 1. dostawca zbywa produkty rolne lub spożywcze nabywcy mającemu formę spółdzielni, której dostawca jest członkiem;
 2. dostawca będący członkiem:
  1. grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach sprzedaje produkty rolne lub spożywcze do grupy producentów rolnych, której jest członkiem,
  2. wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw za organizację producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub warzywa członkom tej grupy,
  3. uznanej organizacji producentów owoców i warzyw w rozumieniu przepisów o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu sprzedaje owoce lub warzywa członkom tej organizacji.
Ustawa zawiera ponadto wyłączenia niektórych grup spod zakresu jej stosowania, pod pewnymi warunkami, wskazanymi w Ustawie.
 
Ustawa zakazuje nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy. Przewaga kontraktowa w rozumieniu Ustawy jest sytuacją nabywcy względem dostawcy, w której dla dostawcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości zbycia produktów rolnych lub spożywczych do innych nabywców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść nabywcy, albo dostawcy względem nabywcy, w której dla nabywcy nie istnieją wystarczające i faktyczne możliwości nabycia produktów rolnych lub spożywczych od innych dostawców oraz występuje znaczna dysproporcja w potencjale ekonomicznym na korzyść dostawcy. Wykorzystywanie przewagi kontraktowej w myśl Ustawy będzie nieuczciwe, jeżeli będzie sprzeczne z dobrymi obyczajami i zagrażające istotnemu interesowi drugiej strony albo naruszające taki interes. Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej polegać będzie w szczególności na:
 1. nieuzasadnionym rozwiązaniu umowy lub zagrożeniu rozwiązaniem umowy;
 2. przyznaniu wyłącznie jednej stronie uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia;
 3. uzależnianiu zawarcia lub kontynuowania umowy od przyjęcia lub spełnienia przez jedną ze stron innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy;
 4. nieuzasadnionym wydłużaniu terminów płatności za dostarczone produkty rolne lub spożywcze (art. 7 ust. 3 Ustawy).            
 
W przypadku, gdy będą miały miejsce praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową lub zaistnieje podejrzenie ich wystąpienia, przedsiębiorca dotknięty tymi praktykami będzie mógł złożyć Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zawiadomienie o tym fakcie. Skutkiem zawiadomienia może być wszczęcie postępowania administracyjnego, w toku którego nastąpi kontrola przedsiębiorcy podejrzewanego o stosowanie nieuczciwych praktyk. Jeżeli wskutek kontroli zostanie potwierdzone stosowanie w/w praktyk - Prezes UOKiK wyda decyzję o uznaniu praktyki za nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową, z której będzie jednocześnie wynikać obowiązek zaprzestania takiej praktyki. Ponadto, Ustawa przyznaje Prezesowi UOKiK kompetencję do nakładania, w drodze decyzji, kar pieniężnych, jeżeli przedsiębiorca dopuści się naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej. Ustawa przewiduje również kary za utrudnianie prowadzenia postępowania oraz niewykonywanie decyzji nakładającej karę (art. 33 Ustawy).
 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (tj. dnia 12 lipca 2017 r.), z wyjątkiem art. 41 Ustawy, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
 
Pełną treść Ustawy zamieszczamy poniżej ->