Newsletter prawny

Property & Real Estate

16-01-2017

Dnia 1 kwietnia 2017 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 13 stycznia 2017 r., poz. 85; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej, celem przedmiotowej ustawy jest zmniejszenie skali występowania tzw. „szarej strefy” w zakresie gier na automatach do gier oraz gier w sieci Internet.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w następujących obszarach:
  1. W sferze przepisów określających zakres przedmiotowy ustawy o grach hazardowych, poprzez zmodyfikowanie definicji legalnej gier hazardowych. Po wprowadzeniu zmian na zakres w/w nazwy będą składały się: gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty oraz gry na automatach. W związku z rozszerzeniem katalogu gier hazardowych, jakie będą mogły być urządzane online przyjęto, że grami losowymi są gry, w tym również urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Jednocześnie z katalogu gier losowych usunięto gry w karty, ujmując je jako odrębną kategorię gier hazardowych. Ponadto Ustawa Zmieniająca wprowadza zmiany w zakresie definicji legalnych dwóch kategorii gier losowych, tj. gier cylindrycznych i loterii audioteksowych, a także gier na automatach oraz bukmacherstwa. Modyfikacji poddano również przepisy dotyczące decyzji Ministra Finansów rozstrzygających o charakterze gier i zakładów. 
  2. W sferze urządzania gier hazardowych online - Ustawa Zmieniająca rozszerza katalog gier, które będą mogły być urządzane za pośrednictwem sieci Internet zastrzegając jednocześnie, że z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych urządzanie tego rodzaju gier jest objęte monopolem państwa.
  3. W sferze monopolu państwa na urządzanie gier na automatach poza kasynami gier - monopol państwa będzie realizowany w salonach gier na automatach, które zdefiniowano jako wydzielone miejsca, w których prowadzi się gry na automatach na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym liczba zainstalowanych automatów wynosi od 3 do 50 sztuk. Działalność prowadzona przez podmiot wykonujący monopol państwa będzie objęta ograniczeniami dotyczącymi lokalizacji salonów gier oraz zasad urządzania tego rodzaju gier. W celu zapewnienia ochrony uczestników gry przed negatywnymi skutkami hazardu Ustawa Zmieniająca nakłada również na podmiot wykonujący monopol państwa szereg obowiązków związanych ze stosowaniem polityki odpowiedzialnej gry.
  4. W sferze zasad reglamentacji działalności polegającej na organizowaniu gier w pokera - Ustawa Zmieniająca wprowadza możliwość organizowania tego rodzaju gier zarówno przez podmioty posiadające koncesję na prowadzenie kasyna gry, jak i nieposiadające takiej koncesji, natomiast gra w pokera za pośrednictwem sieci Internet, będzie mogła być urządzana przez podmiot wykonujący monopol państwa.
  5. Kolejna grupa zmian wiąże się z utworzeniem nowego państwowego funduszu celowego, tj. Funduszu Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego, którego dysponentem będzie Prezes Rady Ministrów. Celem tego Funduszu ma być wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego. Przychodem Funduszu będzie 4% wpływów z dopłat pobieranych na podstawie ustawy o grach hazardowych.
  6. Ponadto Ustawa Zmieniająca w ustawie o grach hazardowych wprowadza zmiany dotyczące: świadectw zawodowych, warunków i procedury udzielania koncesji i zezwoleń, reklamy zakładów wzajemnych, kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych, a także liczne modyfikacje o charakterze porządkującym i redakcyjnym.
 
Ustawa Zmieniająca wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.), które polegają na wprowadzeniu przepisu penalizującego posiadanie automatu do gier wbrew warunkom koncesji, bądź bez wymaganego urzędowego sprawdzenia lub bez nałożenia wymaganych urzędowych zamknięć oraz modyfikacji przepisu statuującego karę za uczestnictwo w nielegalnej grze hazardowej.
 
Ustawa Zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących blokowania dostępu do stron internetowych oraz zakazu oferowania i udostępniania usług płatniczych na stronach wymienionych Rejestrze domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, a także przepisów statuujących kary pieniężne za naruszenie obowiązków w tym zakresie, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->