Newsletter prawny

Kadry i Płace

03-01-2017

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2016 r., poz. 2292; dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255).
 
Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia straciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. poz. 282, z 2002 r. poz. 1809, z 2003 r. poz. 2289 oraz z 2011 r. poz. 1509).
 
Rozporządzenie określa:
  • szczegółową treść świadectwa pracy;
  • sposób i tryb wydawania świadectwa pracy;
  • sposób i tryb prostowania i uzupełniania świadectwa pracy;
  • pomocniczy wzór świadectwa pracy.
 
Zgodnie z § 3 Rozporządzenia – nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy stanowi załącznik do Rozporządzenia.
 
Pełną treść Rozporządzenia, wraz z nowym wzorem świadectwa pracy, zamieszczamy poniżej à