Newsletter prawny

Finanse

28-12-2016

Dnia 1 marca 2017 r. (z wyjątkami) wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z dnia 2 grudnia 2016 r., poz. 1948; dalej: Ustawa o KAS).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy o KAS, przedmiotowa ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego Ustawy o KAS oraz niezbędnych zmian w innych ustawach, w związku z wprowadzeniem Ustawy o KAS.
 
Ustawa o KAS wprowadza zmiany w zakresie dotyczącym 156 ustaw. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z przyjęcia jednolitej Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej.
 
Ze zmian wprowadzanych Ustawą o KAS w innych obowiązujących aktach należy wskazać na wprowadzenie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa regulacji ustalającej, iż w zakresie rozstrzygania spraw podatkowych uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego oraz dyrektora izby administracji skarbowej przysługują radcy skarbowemu wykonującemu czynności orzecznicze. Z kolei w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzono zmianę polegającą na wskazaniu, iż rolę Generalnego Inspektora Informacji Finansowej będzie pełnił Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W ustawie z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne dodane zostały regulacje dotyczące tajemnicy celnej, które były dotychczas uregulowane w ustawie o Służbie Celnej.
 
W związku z utworzeniem Krajowej Administracji Skarbowej Ustawa o KAS uchyla dotychczas obowiązujące akty dotyczące organizacji administracji podatkowej, tj.:
  • ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej,
  • ustawę z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych,
  • ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej,
  • ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej.
 
W zakresie przepisów przejściowych i dostosowujących Ustawa o KAS znosi Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Szefa Służby Celnej, dyrektorów izb skarbowych, dyrektorów izb celnych, dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz naczelników urzędów celnych, jak również znosi urzędy celne wraz z podległymi oddziałami celnymi. Natomiast izby skarbowe będą kontynuować działalność jako izby administracji skarbowej, przy czym izby administracji skarbowej będą połączone z mającymi siedzibę w tym samym województwie izbami celnymi i urzędami kontroli skarbowej. Równocześnie izby administracji skarbowej wstąpią we wszelkie prawa i obowiązki łączonych jednostek, jak również we wszelkie prawa i obowiązki urzędów celnych mających siedzibę w tym samym województwie.
Ustawa o KAS ustanawia następujące organy Krajowej Administracji Skarbowej: Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego jak również wskazuje, iż naczelnicy urzędów skarbowych w wejściem y życie Ustawy o KAS staną się organami Krajowej Administracji Skarbowej.
Ustawa o KAS znosi Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, tworząc Krajową Szkołę Skarbowości. Ponadto, Ustawa o KAS tworzy Krajową Informację Skarbową, urzędy celno-skarbowe oraz Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej.
 
W zakresie przepisów przejściowych Ustawa o KAS wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące zasad dalszego zatrudniania pracowników w Krajowej Administracji Skarbowej oraz dalszego pozostawania w służbie funkcjonariuszy. Ustawa o KAS stanowi, iż pracownicy zatrudnieni dotychczas w izbach skarbowych stają się pracownikami zatrudnionymi w izbach administracji skarbowej. Natomiast pracownicy zatrudnieni w izbach celnych lub urzędach kontroli skarbowej oraz funkcjonariusze celni pełniący służbę w izbach celnych lub komórkach urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych stają się odpowiednio pracownikami zatrudnionymi w jednostkach organizacyjnych KAS albo funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej.
 
Ustawa o KAS reguluje ponadto zasady prowadzenia wszczętych i niezakończonych postępowań związanych z działalnością organów podatkowych wprowadzając zasadę ciągłości i kontynuacji postępowań oraz rozstrzygając przez jakie organy oraz według jakich przepisów postępowania te będą prowadzone.
 
Ustawa o KAS wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. z wyjątkiem zmian wskazanych w art. 260 pkt 1) – 3) Ustawy o KAS, które wchodzą w życie odpowiednio z dniem ogłoszenia, z dniem 1 stycznia 2017 r. lub z dniem 1 stycznia 2018 r.
 
Pełną treść Ustawy o KAS zamieszczamy poniżej ->