Newsletter prawny

Finanse

28-12-2016

Dnia 22 grudnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. z dnia 21 grudnia 2016 r., poz. 2099; dalej: Ustawa Zmieniająca).

Jak wynika z uzasadnienia do projektu Ustawy Zmieniającej – przedmiotowa ustawa ma na celu dokonanie przesunięcia w czasie rozpoczęcia obowiązywania regulacji dotyczących podatku od sprzedaży detalicznej, tak aby regulacje te były stosowane począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r.
Przypomnieć należy, że podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego ustawą z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155; dalej: Ustawa). Przepisy Ustawy weszły w życie z dniem 1 września 2016 r. i miały mieć zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od 1 września 2016 r. Stosownie do zapisów Ustawy, podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł, zobowiązani byli do złożenia deklaracji podatkowej o wysokości podatku oraz obliczenia i wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego.
Na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2016 r., wszczęte zostało szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie polskiego podatku od sprzedaży detalicznej. Komisja Europejska wskazała, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach selektywną przewagę nad ich konkurentami, z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Jednocześnie Komisja Europejska wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję Europejską (tzw. nakaz zawieszenia). Według wstępnej oceny Komisji Europejskiej progresywna stawka nie jest uzasadniona logiką systemu podatkowego w Polsce, która zakłada gromadzenie środków finansowych w celu zasilenia budżetu ogólnego. Oznacza to, że istnieje możliwość podjęcia przez Komisję Europejską ostatecznej decyzji uznającej, iż przepisy Ustawy są niezgodne z regułami pomocy publicznej. W konsekwencji może zaistnieć konieczność zwrotu tej pomocy wraz z odsetkami.
Wobec powyższych okoliczności, uchwalono Ustawę Zmieniającą, która zakłada, iż przepisy Ustawy będą stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie będą miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
Pełną treść Ustawy Zmieniającej zamieszczamy poniżej ->